displaying: http://moustachebrothers.com/feed

Moustache Brothers
V covidu nelze pedpokldat dne ani hodiny, k f Batist Medical ? iDNES.cz
Lawn Tennis swimmers at the Sunchales ?Bicho Verde? Tournament ? Esperanza day by day
Virtual reality tool to be used in the fight against disease
Juve, a breath of fresh air: wins 2-0 in Salerno with Dybala and Morata
Recycling of tectonic plates a key driver of Earth?s oxygen budget
Bruno, from the Top 10 to Italseven: four goals to beat Colorno
Milan ready to host the qualifying tournament: here are the criteria to fly to Tokyo 2020
Peeking into a chrysalis, videos reveal growth of butterfly wing scales
Zaytsev: ?I work hard, Zeman style, to get back to the top?
Potential of demand response in reducing CO2 emissions

MagpieRSS Object
(
  [parser] => Resource id #9
  [current_item] => Array
    (
    )

  [items] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [title] => V covidu nelze pedpokldat dne ani hodiny, k f Batist Medical ? iDNES.cz
          [link] => https://moustachebrothers.com/v-covidu-nelze-pedpokldat-dne-ani-hodiny-k-f-batist-medical-idnes-cz/
          [dc] => Array
            (
              [creator] => Ann Moon
            )

          [pubdate] => Wed, 01 Dec 2021 02:24:19 +0000
          [category] => SportaniBatistcovidudnehodinyiDNESczMedicalnelze
          [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8268
          [description] => Jsme v páté vln? covidu. Jak to vypadá s poptávkou po va?ich nanorou?kách a zdravotnickém materiálu??ekl bych, ?e jsme s covidem v polovin? závodu… Roste tedy poptávka po va?ich výrobcích?Jako v ka?dé vln?. To znamená, ?e to je ode zdi ke zdi. Kdy? p?ijde vlna a politici vyhlásí opat?ení, ve v?ech hrkne, za?nou telefonovat, chodit ... Read more
          [content] => Array
            (
              [encoded] => 

Jsme v páté vln? covidu. Jak to vypadá s poptávkou po va?ich nanorou?kách a zdravotnickém materiálu?
?ekl bych, ?e jsme s covidem v polovin? závodu…

Roste tedy poptávka po va?ich výrobcích?
Jako v ka?dé vln?. To znamená, ?e to je ode zdi ke zdi. Kdy? p?ijde vlna a politici vyhlásí opat?ení, ve v?ech hrkne, za?nou telefonovat, chodit k nám do fabriky a chtít si kupovat nanorou?ky a antigenní testy. Kdy? politici ?eknou bez ohledu na to, kolik je naka?ených, ?e je to za námi, vlna poptávky utne ze dne na den.

Kdy? jsem jel dnes do práce, myslel jsem na to, ?e u? m? to v?bec nebaví. Jsme firma, která se u nás sna?í budovat bezpe?í a chránit zdravotníky a ti se k nám zpátky vracejí. Tento byznys je pom?rn? stabilní. Ale v covidu se nedá p?edpokládat dne ani hodiny.

T?eba kdy?
Abych to demonstroval, my jsme p?ijali na výrobu na?ich rou?ek v ­lo?ském roce z m?síce na m?síc tém?? 60 lidí. Nainstalovali jsme technologie, ale letos p?es léto, kdy se výrazn? rozvolnilo, bylo okurkové období, jsme 40 lidí propustili. Te? v nás zase hrklo. Na?t?stí se nám b?hem 14 dn? poda?ilo t?icet lidí sehnat.

Sehnat lidi je tém?? v?ude nadlidský výkon. V ?erveném Kostelci, kde máte výrobu, je hledání zam?stnanc? snaz?í?
Vyp?j?ili jsme si je od firem v okolí. Jsou to lidé, kte?í nem?li práci nap?íklad v automobilkách ?i firmách navázaných na automobilový pr?mysl.

Vadí nám, ?e stát p?estal hradit testy, ?íká prezident hotelové asociace

Tento byznys laickou ve?ejnost d?íve moc nezajímal. Jak moc jste se jako firma zm?nili od vypuknutí pandemie v b?eznu roku 2020?
Stra?n? moc. Pro nás za?al covid v­ lednu lo?ského roku, kdy nám za?aly z ?íny p?icházet prosby o pomoc ohledn? dodávky výrobk? a loni v lednu jsme v?bec poprvé dodali na?e výrobky do ?íny.

Potom se situace velmi rychle obrátila, zav?eli se p?epravní cesty jak sem, tak od nás do ?íny. Kdy? jsme m?li první naka?ené v b?eznu toho roku, za?alo se bít na poplach u nás. Je?t? p?edtím, v únoru, jsme dostali dotaz z ministerstva zdravotnictví, které tu?ilo, ?e by mohl být pr??vih, jak jsme na tom s ochrannými pom?ckami a výrobou rou?ek.

Poté se u nás ministr zdravotnictví Adam Vojt?ch a premiér Andrej Babi? zastavili a cht?li v?d?t, jestli je ochranných pom?cek dost. ?íkali jsme, ?e ano. M?li jsme dva miliony rou?ek na sklad? a dal?í vyráb?li. Byli pot??eni a odjeli. Pak se ukázalo, ?e dva miliony rou?ek je fajn, ale sta?í to tak pro zdravotníky, kterých je v ?esku p?l milionu, ale zásadn? to nesta?í pro celou ve?ejnost na ka?dý den.

Te? d?láte deset milion? nanorou?ek m?sí?n?. Vy jste je v?ak do té doby kompletn? u nás nevyráb?li, je to tak?
Nechali jsme si je vyráb?t s tím, ?e jsme dokon?ovali výrobu tady v ?echách. Nevyráb?li jsme je tady od látek, gumi?ek, drátku apod. První linku na výrobu rou?ek jsme instalovali v polovin? b?ezna 2020. Zakoupili jsme ji, abychom nebyli závislí na subdodávkách, a za?ali jsme rou?ky vyráb?t úpln? od za?átku a ­z ?eských surovin.

Tomá? Mertlík, ?éf Batist Medical.

Jak jste jako firma narostli?
P?ed covidem u nás pracovalo t?i sta lidí a te? skoro ?ty?i sta. Také jsme se p?est?hovali, máme spoustu nových produkt?, ?ást z nich vyrábíme a ?ást z nich obchodujeme. Za?ali jsme obchodovat s antigenními testy od dodavatel?, které máme prov??ené z jiných produkt? v Asii.

Dodávali jsme antigenní testy pro ?koly. V ?ín? máme malý tým, který pro nás nákupy d?lá, a propracovanou logistickou strukturu. Vzniklo toti? hodn? gará?ových firem, které nakoupily kontejner n??eho a sna?ily se to tady prodat. Ale za tím by m?lo být stra?n? moc práce. Je t?eba dodavatele prov??it, aby se ?lov?k vyznal v dokumentech a nep?ivezl sem n?co, co m??e pacienta ohrozit.

Úsm?vy ?enou firmy k úsp?chu. Mají smysl i za rou?kou, ?íká psycholog

Psycholog Martin Dolej?

Kdo jsou jinak va?i odb?ratelé?
Nejvíc jsou to nemocnice. Na?i klienti jsou profesionálové. Koncové zákazníky sm??ujeme na ná? internetový e-shop, kde nabízíme také virtuálního doktora. Díky tomu ?lov?k nemusí ke svému léka?i a je schopný si orienta?n? prost?ednictvím aplikace stanovit svoji diagnózu. V??íme, ?e v tom je budoucnost.

Nepodnikáte pouze u nás, ale i­ na jiných trzích. Kde v?ude?
Úst?edí máme v ?eské republice, ale podnikáme na sedmi evropských trzích se zastoupením v Polsku, N?mecku, Slovensku, Ma?arsku a Portugalsku. Pandemie se mezi jednotlivými trhy p?esouvá. Te? je ve st?ední Evrop?, ale ?pan?lsko a Portugalsko má naka?ených málo. My jsme byli schopni v rámci na?ich jednotlivých sklad? výrobky p?esouvat tak, abychom uspokojili lokální pot?ebu na trzích.

Kdy? jsme u t?ch dodávek do ?kol, padly na vás stí?nosti, ?e jste dostali na za?átku léta výjimku a tendr na dodávku test? do ?kol na zá?í nebyl spravedlivý…
Opírají se do nás konkurenti, kte?í nevyhráli a byli dra??í. Je to prostá závist, proto?e my jsme byli schopni zajistit testy od velice renomované firmy. D?kazem je to, ?e p?i sou?asném testování vy?lo hodn? vadných test? z ­hmotných rezerv. To byly firmy, které do hmotných rezerv testy dodaly p?edtím. To se s­ na?ím zbo?ím nestalo, zajistili jsme kvalitní testy za nejlep?í cenu.

St??ují si, ?e jste mohli dodat testy díky výjimce, kterou vám ud?lilo ministerstvo zdravotnictví, není to tak?
Ministerstvo zdravotnictví vydalo v?echny výjimky na testy do konce ?ervna. To znamená, ?e ka?dá firma, která by vyhrála, by pot?ebovala novou výjimku od ministerstva zdravotnictví. A výjimka se týkala toho, ?e test je mo?né pou?ít i pro samotestování ve ?kolách.

My dodáváme toti? spí?e testy pro profesionální vyu?ití. Ale výjimky p?ece skon?ily v?em firmám, a kdyby to vyhráli na?i konkurenti, tak by museli ?ádat také o výjimky a ministerstvo by jim je pravd?podobn? dalo.

Na home office a testování jsme p?ipraveni u? dávno, ?íkají firmy

ilustra?ní snímek

Minulý týden jste se koneckonc? dohodli s ministerstvem ?kolství na dal?í dodávce test?. Na dodání máte ?ty?i dny. Jak se to dá tak rychle stihnout?
Testy máme v sou?asnosti na sklad?.

P?ed covidem byly tendence p?esouvat výrobu do Asie, te? se ukazuje, ?e ta strategie není ve v?em výhodná, jak se zdálo…
Jen?e k tomu bychom pot?ebovali, aby pro to d?lali více politici. Mimochodem výsledkem toho je, ?e ?eský Batist Medical nakoupí antigenní testy od firmy z ?íny a dodá je ?eským ?kolák?m. By? jsou kvalitní, ale já bych byl rad?ji, abych je mohl dostat od ?eských firem, které je také vyráb?jí kvalitn?. Ale kdy? jsme na to poukazovali, reakce byla taková, ?e nikdo nem??e bránit volnému trhu.

U nás jsou ?eské firmy, které vyráb?jí antigenní testy, pro? jste nedodali ?eské testy do ?kol?
Proto?e jsou t?ikrát tak drahé.

Velkým tématem je te? inflace. Neobáváte se, ?e budete mít potí?e?
Sna?íme se spo?it. Zadruhé ?ást toho navý?ení na vstupech se budeme sna?it p?esunout na na?e zákazníky. Zat?etí budeme doufat, ?e to nebude trvat dlouho. Nap?íklad ceny dopravy, který nám finální výrobek prodra?uje, p?jdou zase dol?. D?íve jsme je dová?eli za 60 a? 70 tisíc korun v jednom kontejneru, pokud je z Asie, a te? jeden kontejner stojí skoro desetkrát tolik. Tlak? na zvy?ování cen je prost? hodn?.

We would love to give thanks to the writer of this short article for this outstanding material

V covidu nelze pedpokldat dne ani hodiny, k f Batist Medical – iDNES.cz

) [summary] => Jsme v páté vln? covidu. Jak to vypadá s poptávkou po va?ich nanorou?kách a zdravotnickém materiálu??ekl bych, ?e jsme s covidem v polovin? závodu… Roste tedy poptávka po va?ich výrobcích?Jako v ka?dé vln?. To znamená, ?e to je ode zdi ke zdi. Kdy? p?ijde vlna a politici vyhlásí opat?ení, ve v?ech hrkne, za?nou telefonovat, chodit ... Read more [atom_content] =>

Jsme v páté vln? covidu. Jak to vypadá s poptávkou po va?ich nanorou?kách a zdravotnickém materiálu?
?ekl bych, ?e jsme s covidem v polovin? závodu…

Roste tedy poptávka po va?ich výrobcích?
Jako v ka?dé vln?. To znamená, ?e to je ode zdi ke zdi. Kdy? p?ijde vlna a politici vyhlásí opat?ení, ve v?ech hrkne, za?nou telefonovat, chodit k nám do fabriky a chtít si kupovat nanorou?ky a antigenní testy. Kdy? politici ?eknou bez ohledu na to, kolik je naka?ených, ?e je to za námi, vlna poptávky utne ze dne na den.

Kdy? jsem jel dnes do práce, myslel jsem na to, ?e u? m? to v?bec nebaví. Jsme firma, která se u nás sna?í budovat bezpe?í a chránit zdravotníky a ti se k nám zpátky vracejí. Tento byznys je pom?rn? stabilní. Ale v covidu se nedá p?edpokládat dne ani hodiny.

T?eba kdy?
Abych to demonstroval, my jsme p?ijali na výrobu na?ich rou?ek v ­lo?ském roce z m?síce na m?síc tém?? 60 lidí. Nainstalovali jsme technologie, ale letos p?es léto, kdy se výrazn? rozvolnilo, bylo okurkové období, jsme 40 lidí propustili. Te? v nás zase hrklo. Na?t?stí se nám b?hem 14 dn? poda?ilo t?icet lidí sehnat.

Sehnat lidi je tém?? v?ude nadlidský výkon. V ?erveném Kostelci, kde máte výrobu, je hledání zam?stnanc? snaz?í?
Vyp?j?ili jsme si je od firem v okolí. Jsou to lidé, kte?í nem?li práci nap?íklad v automobilkách ?i firmách navázaných na automobilový pr?mysl.

Vadí nám, ?e stát p?estal hradit testy, ?íká prezident hotelové asociace

Tento byznys laickou ve?ejnost d?íve moc nezajímal. Jak moc jste se jako firma zm?nili od vypuknutí pandemie v b?eznu roku 2020?
Stra?n? moc. Pro nás za?al covid v­ lednu lo?ského roku, kdy nám za?aly z ?íny p?icházet prosby o pomoc ohledn? dodávky výrobk? a loni v lednu jsme v?bec poprvé dodali na?e výrobky do ?íny.

Potom se situace velmi rychle obrátila, zav?eli se p?epravní cesty jak sem, tak od nás do ?íny. Kdy? jsme m?li první naka?ené v b?eznu toho roku, za?alo se bít na poplach u nás. Je?t? p?edtím, v únoru, jsme dostali dotaz z ministerstva zdravotnictví, které tu?ilo, ?e by mohl být pr??vih, jak jsme na tom s ochrannými pom?ckami a výrobou rou?ek.

Poté se u nás ministr zdravotnictví Adam Vojt?ch a premiér Andrej Babi? zastavili a cht?li v?d?t, jestli je ochranných pom?cek dost. ?íkali jsme, ?e ano. M?li jsme dva miliony rou?ek na sklad? a dal?í vyráb?li. Byli pot??eni a odjeli. Pak se ukázalo, ?e dva miliony rou?ek je fajn, ale sta?í to tak pro zdravotníky, kterých je v ?esku p?l milionu, ale zásadn? to nesta?í pro celou ve?ejnost na ka?dý den.

Te? d?láte deset milion? nanorou?ek m?sí?n?. Vy jste je v?ak do té doby kompletn? u nás nevyráb?li, je to tak?
Nechali jsme si je vyráb?t s tím, ?e jsme dokon?ovali výrobu tady v ?echách. Nevyráb?li jsme je tady od látek, gumi?ek, drátku apod. První linku na výrobu rou?ek jsme instalovali v polovin? b?ezna 2020. Zakoupili jsme ji, abychom nebyli závislí na subdodávkách, a za?ali jsme rou?ky vyráb?t úpln? od za?átku a ­z ?eských surovin.

Tomá? Mertlík, ?éf Batist Medical.

Jak jste jako firma narostli?
P?ed covidem u nás pracovalo t?i sta lidí a te? skoro ?ty?i sta. Také jsme se p?est?hovali, máme spoustu nových produkt?, ?ást z nich vyrábíme a ?ást z nich obchodujeme. Za?ali jsme obchodovat s antigenními testy od dodavatel?, které máme prov??ené z jiných produkt? v Asii.

Dodávali jsme antigenní testy pro ?koly. V ?ín? máme malý tým, který pro nás nákupy d?lá, a propracovanou logistickou strukturu. Vzniklo toti? hodn? gará?ových firem, které nakoupily kontejner n??eho a sna?ily se to tady prodat. Ale za tím by m?lo být stra?n? moc práce. Je t?eba dodavatele prov??it, aby se ?lov?k vyznal v dokumentech a nep?ivezl sem n?co, co m??e pacienta ohrozit.

Úsm?vy ?enou firmy k úsp?chu. Mají smysl i za rou?kou, ?íká psycholog

Psycholog Martin Dolej?

Kdo jsou jinak va?i odb?ratelé?
Nejvíc jsou to nemocnice. Na?i klienti jsou profesionálové. Koncové zákazníky sm??ujeme na ná? internetový e-shop, kde nabízíme také virtuálního doktora. Díky tomu ?lov?k nemusí ke svému léka?i a je schopný si orienta?n? prost?ednictvím aplikace stanovit svoji diagnózu. V??íme, ?e v tom je budoucnost.

Nepodnikáte pouze u nás, ale i­ na jiných trzích. Kde v?ude?
Úst?edí máme v ?eské republice, ale podnikáme na sedmi evropských trzích se zastoupením v Polsku, N?mecku, Slovensku, Ma?arsku a Portugalsku. Pandemie se mezi jednotlivými trhy p?esouvá. Te? je ve st?ední Evrop?, ale ?pan?lsko a Portugalsko má naka?ených málo. My jsme byli schopni v rámci na?ich jednotlivých sklad? výrobky p?esouvat tak, abychom uspokojili lokální pot?ebu na trzích.

Kdy? jsme u t?ch dodávek do ?kol, padly na vás stí?nosti, ?e jste dostali na za?átku léta výjimku a tendr na dodávku test? do ?kol na zá?í nebyl spravedlivý…
Opírají se do nás konkurenti, kte?í nevyhráli a byli dra??í. Je to prostá závist, proto?e my jsme byli schopni zajistit testy od velice renomované firmy. D?kazem je to, ?e p?i sou?asném testování vy?lo hodn? vadných test? z ­hmotných rezerv. To byly firmy, které do hmotných rezerv testy dodaly p?edtím. To se s­ na?ím zbo?ím nestalo, zajistili jsme kvalitní testy za nejlep?í cenu.

St??ují si, ?e jste mohli dodat testy díky výjimce, kterou vám ud?lilo ministerstvo zdravotnictví, není to tak?
Ministerstvo zdravotnictví vydalo v?echny výjimky na testy do konce ?ervna. To znamená, ?e ka?dá firma, která by vyhrála, by pot?ebovala novou výjimku od ministerstva zdravotnictví. A výjimka se týkala toho, ?e test je mo?né pou?ít i pro samotestování ve ?kolách.

My dodáváme toti? spí?e testy pro profesionální vyu?ití. Ale výjimky p?ece skon?ily v?em firmám, a kdyby to vyhráli na?i konkurenti, tak by museli ?ádat také o výjimky a ministerstvo by jim je pravd?podobn? dalo.

Na home office a testování jsme p?ipraveni u? dávno, ?íkají firmy

ilustra?ní snímek

Minulý týden jste se koneckonc? dohodli s ministerstvem ?kolství na dal?í dodávce test?. Na dodání máte ?ty?i dny. Jak se to dá tak rychle stihnout?
Testy máme v sou?asnosti na sklad?.

P?ed covidem byly tendence p?esouvat výrobu do Asie, te? se ukazuje, ?e ta strategie není ve v?em výhodná, jak se zdálo…
Jen?e k tomu bychom pot?ebovali, aby pro to d?lali více politici. Mimochodem výsledkem toho je, ?e ?eský Batist Medical nakoupí antigenní testy od firmy z ?íny a dodá je ?eským ?kolák?m. By? jsou kvalitní, ale já bych byl rad?ji, abych je mohl dostat od ?eských firem, které je také vyráb?jí kvalitn?. Ale kdy? jsme na to poukazovali, reakce byla taková, ?e nikdo nem??e bránit volnému trhu.

U nás jsou ?eské firmy, které vyráb?jí antigenní testy, pro? jste nedodali ?eské testy do ?kol?
Proto?e jsou t?ikrát tak drahé.

Velkým tématem je te? inflace. Neobáváte se, ?e budete mít potí?e?
Sna?íme se spo?it. Zadruhé ?ást toho navý?ení na vstupech se budeme sna?it p?esunout na na?e zákazníky. Zat?etí budeme doufat, ?e to nebude trvat dlouho. Nap?íklad ceny dopravy, který nám finální výrobek prodra?uje, p?jdou zase dol?. D?íve jsme je dová?eli za 60 a? 70 tisíc korun v jednom kontejneru, pokud je z Asie, a te? jeden kontejner stojí skoro desetkrát tolik. Tlak? na zvy?ování cen je prost? hodn?.

We would love to give thanks to the writer of this short article for this outstanding material

V covidu nelze pedpokldat dne ani hodiny, k f Batist Medical – iDNES.cz

[date_timestamp] => 1638325459 ) [1] => Array ( [title] => Lawn Tennis swimmers at the Sunchales ?Bicho Verde? Tournament ? Esperanza day by day [link] => https://moustachebrothers.com/lawn-tennis-swimmers-at-the-sunchales-bicho-verde-tournament-esperanza-day-by-day/ [dc] => Array ( [creator] => Tom Pauler ) [pubdate] => Wed, 01 Dec 2021 02:06:35 +0000 [category] => Popular SportsBichodayEsperanzaLawnSunchalesswimmersTennistournamentVerde [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8262 [description] => A new and outstanding performance was given to the group of swimmers from the Lawn Tennis Club Esperancino, last weekend, in Sunchales. The ?Bicho Verde 2021? Tournament, of the Club Atlético Unión de Sunchales, was held on Saturday November 27, on a hot day. This was the first open pool contest, organized and supervised by ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>
A new and outstanding performance was given to the group of swimmers from the Lawn Tennis Club Esperancino, last weekend, in Sunchales.

The ?Bicho Verde 2021? Tournament, of the Club Atlético Unión de Sunchales, was held on Saturday November 27, on a hot day. This was the first open pool contest, organized and supervised by the Santa Fe Swimming Federation, under strict protocol.

The Lawn Tennis Club Esperancino team participated with a total of 15 swimmers. This time there were more than 200 registered, participating from a total of 16 sports institutions, from a large region.

The local swimmers obtained 17 podiums and excellent results. Many have been able to improve their personal times, and others have again reached qualifying marks for National Championships to be held in 2022. Especially in the field of “federated” several wins were achieved, reaching the sum of five victories.

Those were the results for all the swimmers:

Federated: Minors: Marinelli Annabella: 100 Back: 2nd Place, time: 1’21”09 and

200 Free: 2nd Place, time: 2’33”02.

Cadets: Wohr Irina: 200 Mariposa: 1st Place, time: 2’47”85 and 200 Free: 1st Place, time: 2’22”43.

Merin Emilio: 100 Chest: 1st Place, time: 1’15”28 and 200 Butterfly: 1st Place, time: 2’26”57.

Juveniles: Christen Julia: 100 Chest: 1st Place, time: 1’15”54 and 200 Free: 4th Place, time: 2’21”14.

Mehring Lisandro: 100 Back: 2nd Place, time: 1’07”32 and 200 Free: 4th Place, time: 2’12”16.

Swimming results Promotional: Minors:

Bongiovanni Ema: 100 Chest: 3rd Place, time: 1’39”03; 100 Combined: 8th Place, time: 1’28”06; 100 Free: 13th Place, time: 1’18”91 and 50 Butterfly: 7th Place, time: 42”05.

Colombo Catalina: 100 Chest: 4th Place, time: 1’39”09; 100 Combined: 6th Place, time: 1’26”97 and 100 Free: 9th Place, time: 1’16”39.

Dumas Bazan Martina: 100 Chest: 11th Place, time: 1’46”19; 100 Combined: 13th Place, time: 1’32”67 and 100 Free: 6th Place, time: 1’23”75

Judge Clara: 100 Chest: 12th Place, time: 2’04”92 and 100 Free: 21st Place, time: 1’36”96

Palmioli Schmüth Nina: 100 Chest: 6th Place, time: 1’39”50; 100 Combined: 15th Place, time: 1’33”59; 100 Free: 16th Place, time: 1’22”50 and 50 Butterfly: 10th Place, time: 45”93.

Sánchez Delfina Isabel: 100 Combined: 10th Place, time: 1’30”81; 100 Free: 14th Place, time: 1’22”04 and 100 Back: 5th Place, time: 1’32”81.

Tschopp Cecilia: 100 Combined: 3rd Place, time: 1’23”12; 100 Free: 6th Place, time: 1’14”24; 100 Back: 2nd Place, time: 1’26”63 and 50 Butterfly: 4th Place, time: 39”06

Tschopp Lucrecia: 100 Free: 15th Place, time: 1’22”25 and 50 Butterfly: 9th Place, time: 44”78.

Cadets: Portmann Matías Ezequiel: 100 Combined: 3rd Place, time: 1’16”07; 100 Free: 6th Place, time: 1’05 ”; 100 Back: 5th Place, time: 1’21”94 and 50 Butterfly: 3rd Place, time: 32”22

Juveniles: Correa Lourdes: 100 Combined: 2nd Place, time: 1’21”31; 100 Free: 2nd Place, time: 1’12”35 and 100 Back: 2nd Place, time: 1’26”57

Nadadores LTCE en Sunchales Bicho Verde

We would like to give thanks to the author of this article for this amazing content

Lawn Tennis swimmers at the Sunchales ?Bicho Verde? Tournament – Esperanza day by day

) [summary] => A new and outstanding performance was given to the group of swimmers from the Lawn Tennis Club Esperancino, last weekend, in Sunchales. The ?Bicho Verde 2021? Tournament, of the Club Atlético Unión de Sunchales, was held on Saturday November 27, on a hot day. This was the first open pool contest, organized and supervised by ... Read more [atom_content] =>
A new and outstanding performance was given to the group of swimmers from the Lawn Tennis Club Esperancino, last weekend, in Sunchales.

The ?Bicho Verde 2021? Tournament, of the Club Atlético Unión de Sunchales, was held on Saturday November 27, on a hot day. This was the first open pool contest, organized and supervised by the Santa Fe Swimming Federation, under strict protocol.

The Lawn Tennis Club Esperancino team participated with a total of 15 swimmers. This time there were more than 200 registered, participating from a total of 16 sports institutions, from a large region.

The local swimmers obtained 17 podiums and excellent results. Many have been able to improve their personal times, and others have again reached qualifying marks for National Championships to be held in 2022. Especially in the field of “federated” several wins were achieved, reaching the sum of five victories.

Those were the results for all the swimmers:

Federated: Minors: Marinelli Annabella: 100 Back: 2nd Place, time: 1’21”09 and

200 Free: 2nd Place, time: 2’33”02.

Cadets: Wohr Irina: 200 Mariposa: 1st Place, time: 2’47”85 and 200 Free: 1st Place, time: 2’22”43.

Merin Emilio: 100 Chest: 1st Place, time: 1’15”28 and 200 Butterfly: 1st Place, time: 2’26”57.

Juveniles: Christen Julia: 100 Chest: 1st Place, time: 1’15”54 and 200 Free: 4th Place, time: 2’21”14.

Mehring Lisandro: 100 Back: 2nd Place, time: 1’07”32 and 200 Free: 4th Place, time: 2’12”16.

Swimming results Promotional: Minors:

Bongiovanni Ema: 100 Chest: 3rd Place, time: 1’39”03; 100 Combined: 8th Place, time: 1’28”06; 100 Free: 13th Place, time: 1’18”91 and 50 Butterfly: 7th Place, time: 42”05.

Colombo Catalina: 100 Chest: 4th Place, time: 1’39”09; 100 Combined: 6th Place, time: 1’26”97 and 100 Free: 9th Place, time: 1’16”39.

Dumas Bazan Martina: 100 Chest: 11th Place, time: 1’46”19; 100 Combined: 13th Place, time: 1’32”67 and 100 Free: 6th Place, time: 1’23”75

Judge Clara: 100 Chest: 12th Place, time: 2’04”92 and 100 Free: 21st Place, time: 1’36”96

Palmioli Schmüth Nina: 100 Chest: 6th Place, time: 1’39”50; 100 Combined: 15th Place, time: 1’33”59; 100 Free: 16th Place, time: 1’22”50 and 50 Butterfly: 10th Place, time: 45”93.

Sánchez Delfina Isabel: 100 Combined: 10th Place, time: 1’30”81; 100 Free: 14th Place, time: 1’22”04 and 100 Back: 5th Place, time: 1’32”81.

Tschopp Cecilia: 100 Combined: 3rd Place, time: 1’23”12; 100 Free: 6th Place, time: 1’14”24; 100 Back: 2nd Place, time: 1’26”63 and 50 Butterfly: 4th Place, time: 39”06

Tschopp Lucrecia: 100 Free: 15th Place, time: 1’22”25 and 50 Butterfly: 9th Place, time: 44”78.

Cadets: Portmann Matías Ezequiel: 100 Combined: 3rd Place, time: 1’16”07; 100 Free: 6th Place, time: 1’05 ”; 100 Back: 5th Place, time: 1’21”94 and 50 Butterfly: 3rd Place, time: 32”22

Juveniles: Correa Lourdes: 100 Combined: 2nd Place, time: 1’21”31; 100 Free: 2nd Place, time: 1’12”35 and 100 Back: 2nd Place, time: 1’26”57

Nadadores LTCE en Sunchales Bicho Verde

We would like to give thanks to the author of this article for this amazing content

Lawn Tennis swimmers at the Sunchales ?Bicho Verde? Tournament – Esperanza day by day

[date_timestamp] => 1638324395 ) [2] => Array ( [title] => Virtual reality tool to be used in the fight against disease [link] => https://moustachebrothers.com/virtual-reality-tool-to-be-used-in-the-fight-against-disease/ [dc] => Array ( [creator] => Tony Grantly ) [pubdate] => Wed, 01 Dec 2021 01:30:20 +0000 [category] => Health And SciencediseaseFightrealitytoolvirtual [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8257 [description] => Journal Reference: Oscar Legetth, Johan Rodhe, Stefan Lang, Parashar Dhapola, Mattias Wallergĺrd, Shamit Soneji. CellexalVR: A virtual reality platform to visualize and analyze single-cell omics data. iScience, 2021; 24 (11): 103251 DOI: 10.1016/j.isci.2021.103251 Advanced techniques in DNA and RNA sequencing have opened up the possibility of studying individual cells in tissue in a more comprehensive ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>

Journal Reference:

 1. Oscar Legetth, Johan Rodhe, Stefan Lang, Parashar Dhapola, Mattias Wallergĺrd, Shamit Soneji. CellexalVR: A virtual reality platform to visualize and analyze single-cell omics data. iScience, 2021; 24 (11): 103251 DOI: 10.1016/j.isci.2021.103251

Advanced techniques in DNA and RNA sequencing have opened up the possibility of studying individual cells in tissue in a more comprehensive way than was previously possible. The big challenge with these sequencing techniques is that they lead to large amounts of data.

?When you want to distinguish cancer cells from normal cells, for example, you need to examine thousands of cells to get a proper understanding, which translates into enormous amounts of numerical data,? says Shamit Soneji, researcher in computational biology at Lund University.

To make this data comprehensible, each cell is mathematically positioned in three-dimensional space to form a ?roadmap? of the cells, and how they relate to each other. However, these maps can be difficult to navigate using a regular desktop computer.

?To be able to walk around your own data and manipulate it intuitively and efficiently gives it a whole new understanding. I would actually go so far as to say that one thinks differently in VR, thanks to the technique?s ability to involve your body in the analysis process,? explains Mattias Wallergĺrd. researcher in interaction design and virtual reality at Lund University.

The Lund University team have developed the software CellexalVR; a virtual reality environment that enables researchers to use intuitive tools to explore all their data in one place. 3D maps of cells that have been calculated from gene activity and other information captured from individual cells can be displayed, and the researcher can clearly see which genes are active when certain cell types are formed.

Using a VR headset, the user has a complete universe of cell populations in front of them, and can more accurately determine how cells relate to one another. Using two hand controllers, they can select cells of interest for further analysis with simple hand gestures as if they were physical objects.

Since space is not an issue, it is possible to have several cellular maps in the same ?room? and compare them side by side, something that is difficult on a traditional computer screen. Researchers can also meet in this VR world to analyze data together, despite being in different places geographically.

?Even if you are not familiar with computer programming, this type of analysis is open to everyone. A virtual world is a fast developing area of research that has enormous potential for scientists that need to access and process big-data in a more interactive and collaborative way,? concludes Shamit Soneji.

The software can be downloaded for free at https://www.cellexalvr.med.lu.se/

We would love to say thanks to the writer of this short article for this awesome web content

Virtual reality tool to be used in the fight against disease

) [summary] => Journal Reference: Oscar Legetth, Johan Rodhe, Stefan Lang, Parashar Dhapola, Mattias Wallergĺrd, Shamit Soneji. CellexalVR: A virtual reality platform to visualize and analyze single-cell omics data. iScience, 2021; 24 (11): 103251 DOI: 10.1016/j.isci.2021.103251 Advanced techniques in DNA and RNA sequencing have opened up the possibility of studying individual cells in tissue in a more comprehensive ... Read more [atom_content] =>

Journal Reference:

 1. Oscar Legetth, Johan Rodhe, Stefan Lang, Parashar Dhapola, Mattias Wallergĺrd, Shamit Soneji. CellexalVR: A virtual reality platform to visualize and analyze single-cell omics data. iScience, 2021; 24 (11): 103251 DOI: 10.1016/j.isci.2021.103251

Advanced techniques in DNA and RNA sequencing have opened up the possibility of studying individual cells in tissue in a more comprehensive way than was previously possible. The big challenge with these sequencing techniques is that they lead to large amounts of data.

?When you want to distinguish cancer cells from normal cells, for example, you need to examine thousands of cells to get a proper understanding, which translates into enormous amounts of numerical data,? says Shamit Soneji, researcher in computational biology at Lund University.

To make this data comprehensible, each cell is mathematically positioned in three-dimensional space to form a ?roadmap? of the cells, and how they relate to each other. However, these maps can be difficult to navigate using a regular desktop computer.

?To be able to walk around your own data and manipulate it intuitively and efficiently gives it a whole new understanding. I would actually go so far as to say that one thinks differently in VR, thanks to the technique?s ability to involve your body in the analysis process,? explains Mattias Wallergĺrd. researcher in interaction design and virtual reality at Lund University.

The Lund University team have developed the software CellexalVR; a virtual reality environment that enables researchers to use intuitive tools to explore all their data in one place. 3D maps of cells that have been calculated from gene activity and other information captured from individual cells can be displayed, and the researcher can clearly see which genes are active when certain cell types are formed.

Using a VR headset, the user has a complete universe of cell populations in front of them, and can more accurately determine how cells relate to one another. Using two hand controllers, they can select cells of interest for further analysis with simple hand gestures as if they were physical objects.

Since space is not an issue, it is possible to have several cellular maps in the same ?room? and compare them side by side, something that is difficult on a traditional computer screen. Researchers can also meet in this VR world to analyze data together, despite being in different places geographically.

?Even if you are not familiar with computer programming, this type of analysis is open to everyone. A virtual world is a fast developing area of research that has enormous potential for scientists that need to access and process big-data in a more interactive and collaborative way,? concludes Shamit Soneji.

The software can be downloaded for free at https://www.cellexalvr.med.lu.se/

We would love to say thanks to the writer of this short article for this awesome web content

Virtual reality tool to be used in the fight against disease

[date_timestamp] => 1638322220 ) [3] => Array ( [title] => Juve, a breath of fresh air: wins 2-0 in Salerno with Dybala and Morata [link] => https://moustachebrothers.com/juve-a-breath-of-fresh-air-wins-2-0-in-salerno-with-dybala-and-morata/ [dc] => Array ( [creator] => Debby Kent ) [pubdate] => Wed, 01 Dec 2021 00:20:23 +0000 [category] => MotoringairbreathDybalafreshJuveMorataSalernowins [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8251 [description] => One goal per time and the bianconeri win again. In the recovery the Argentine misses a penalty in a sensational way Atalanta had recently scored 4, Fiorentina 3, just to clarify. But Juve are not there this time, and after the two defeats in a row with Chelsea and Atalanta at Arechi comes the 2-0 ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>

One goal per time and the bianconeri win again. In the recovery the Argentine misses a penalty in a sensational way

Atalanta had recently scored 4, Fiorentina 3, just to clarify. But Juve are not there this time, and after the two defeats in a row with Chelsea and Atalanta at Arechi comes the 2-0 victory against Salernitana. Dybala scores his fourth goal, baptizing the match after 21 minutes, Morata doubles, on the pitch for four minutes, who at 70 ‘sets the result and returns to scoring after more than two months, confirming himself relentless against the newly promoted (this is his ninth network in 18 challenges). And yet Joya clumsily misses the 3-0, slipping at the moment of the penalty shot and wheeling the shot over the crossbar. Salernitana, last in the standings, is confirmed allergic to Arechi: this season she has lost six of the eight home matches. The bianconeri thus remain attached to Fiorentina, and always at – 7 from the Champions area.

Dybala, the third time is the good one

?

In his 19th formation in 19 races, Allegri fielded Chiellini alongside De Ligt, with Pellegrini on the left to let Alex Sandro catch his breath. Outside Chiesa and McKennie, as well as Danilo and De Sciglio, in midfield the flanks are entrusted to Kulusevski and Bernardeschi, with Bentancur alongside Locatelli. Forward there are Dybala and Kean, preferred to Morata. Salernitana responds with a buttoned-up formation, with Bonazzoli ready, however, to take advantage of some Juventus mistake in disengagement. It is the bianconeri who play the game, dictating the timing and methods of the match. The first few minutes are crackling, with two shots from Dybala and one from Kulusevski to make people believe that the race could be downhill. Then the Campanians find the distances and Juve lowers the laps, returning to be a predictable and cumbersome team. The Juventus maneuver for long minutes becomes stagnant and dotted with back passes, Simy tests Szczesny’s attention, turning to the edge of the pole, but outside, a cross from Kechrida. Then Dybala thinks about shaking up the game: at 21 ‘he intercepts a pass from Locatelli and throws a triangle with Kulusevski on the edge. His left this time does not forgive: it is the 1-0 in favor of Juve. Seven minutes later Allegri’s team is doubled, with Chiellini in tap-in after the post rejects a free-kick from Cuadrado. But after a check the referee Fourneau canceled for an offside by Kean at the moment of the set-kick. The Campanians strengthen the defense, Juve struggles to find spaces but has no alternative to the search for doubling. The ball turns a little faster but not always accurate, and the first half ends on the result of minimal advantage.

Morata is back, two and a half months later

?

Juve restarts where it left off, that is, in search of a doubling of serenity. But taking the Campania side by side is practically impossible, and therefore the bianconeri patiently and perseveringly build an offensive maneuver that can bring them together to the limits of the opposing area. The move succeeds, even if then the entrance in the last 16 meters is blocked, and also the shot from distance far from obvious. Dybala and Cuadrado try, aiming is wrong. And instead, in the 58th minute, it is Salernitana who comes close to scoring, with a crossed right from Ranieri who hits the post with Szczesny beaten. Arechi ignites, Juve experiences moments of terror. The match becomes slippery: Juve knows they cannot allow themselves distractions, yet some mistakes in the lightening phase escape, Salernitana is able to close the spaces, but does not give up the sudden lunge. The Djuric-Simy exchange is proof of this. Allegri responds with the alternation between Morata and Kean and that between Alex Sandro and Pellegrini. No sooner said than done, the move turned out to be a winner: in the 70th minute the Spaniard, on the pitch for 4 minutes, signed the 2-0 on an assist from Bernardeschi. His last goal was the goal scored against Milan on 19 September. Dybala looks for the surprise hit, then Belec rejects his shot with a sure shot, and to finish the Argentine shoots high from the spot, in the 94th minute, after a foul by Gyomber on Morata. The time of the official debut of Soulé and Fourneau whistles the end.

We would like to give thanks to the author of this post for this incredible content

Juve, a breath of fresh air: wins 2-0 in Salerno with Dybala and Morata

) [summary] => One goal per time and the bianconeri win again. In the recovery the Argentine misses a penalty in a sensational way Atalanta had recently scored 4, Fiorentina 3, just to clarify. But Juve are not there this time, and after the two defeats in a row with Chelsea and Atalanta at Arechi comes the 2-0 ... Read more [atom_content] =>

One goal per time and the bianconeri win again. In the recovery the Argentine misses a penalty in a sensational way

Atalanta had recently scored 4, Fiorentina 3, just to clarify. But Juve are not there this time, and after the two defeats in a row with Chelsea and Atalanta at Arechi comes the 2-0 victory against Salernitana. Dybala scores his fourth goal, baptizing the match after 21 minutes, Morata doubles, on the pitch for four minutes, who at 70 ‘sets the result and returns to scoring after more than two months, confirming himself relentless against the newly promoted (this is his ninth network in 18 challenges). And yet Joya clumsily misses the 3-0, slipping at the moment of the penalty shot and wheeling the shot over the crossbar. Salernitana, last in the standings, is confirmed allergic to Arechi: this season she has lost six of the eight home matches. The bianconeri thus remain attached to Fiorentina, and always at – 7 from the Champions area.

Dybala, the third time is the good one

?

In his 19th formation in 19 races, Allegri fielded Chiellini alongside De Ligt, with Pellegrini on the left to let Alex Sandro catch his breath. Outside Chiesa and McKennie, as well as Danilo and De Sciglio, in midfield the flanks are entrusted to Kulusevski and Bernardeschi, with Bentancur alongside Locatelli. Forward there are Dybala and Kean, preferred to Morata. Salernitana responds with a buttoned-up formation, with Bonazzoli ready, however, to take advantage of some Juventus mistake in disengagement. It is the bianconeri who play the game, dictating the timing and methods of the match. The first few minutes are crackling, with two shots from Dybala and one from Kulusevski to make people believe that the race could be downhill. Then the Campanians find the distances and Juve lowers the laps, returning to be a predictable and cumbersome team. The Juventus maneuver for long minutes becomes stagnant and dotted with back passes, Simy tests Szczesny’s attention, turning to the edge of the pole, but outside, a cross from Kechrida. Then Dybala thinks about shaking up the game: at 21 ‘he intercepts a pass from Locatelli and throws a triangle with Kulusevski on the edge. His left this time does not forgive: it is the 1-0 in favor of Juve. Seven minutes later Allegri’s team is doubled, with Chiellini in tap-in after the post rejects a free-kick from Cuadrado. But after a check the referee Fourneau canceled for an offside by Kean at the moment of the set-kick. The Campanians strengthen the defense, Juve struggles to find spaces but has no alternative to the search for doubling. The ball turns a little faster but not always accurate, and the first half ends on the result of minimal advantage.

Morata is back, two and a half months later

?

Juve restarts where it left off, that is, in search of a doubling of serenity. But taking the Campania side by side is practically impossible, and therefore the bianconeri patiently and perseveringly build an offensive maneuver that can bring them together to the limits of the opposing area. The move succeeds, even if then the entrance in the last 16 meters is blocked, and also the shot from distance far from obvious. Dybala and Cuadrado try, aiming is wrong. And instead, in the 58th minute, it is Salernitana who comes close to scoring, with a crossed right from Ranieri who hits the post with Szczesny beaten. Arechi ignites, Juve experiences moments of terror. The match becomes slippery: Juve knows they cannot allow themselves distractions, yet some mistakes in the lightening phase escape, Salernitana is able to close the spaces, but does not give up the sudden lunge. The Djuric-Simy exchange is proof of this. Allegri responds with the alternation between Morata and Kean and that between Alex Sandro and Pellegrini. No sooner said than done, the move turned out to be a winner: in the 70th minute the Spaniard, on the pitch for 4 minutes, signed the 2-0 on an assist from Bernardeschi. His last goal was the goal scored against Milan on 19 September. Dybala looks for the surprise hit, then Belec rejects his shot with a sure shot, and to finish the Argentine shoots high from the spot, in the 94th minute, after a foul by Gyomber on Morata. The time of the official debut of Soulé and Fourneau whistles the end.

We would like to give thanks to the author of this post for this incredible content

Juve, a breath of fresh air: wins 2-0 in Salerno with Dybala and Morata

[date_timestamp] => 1638318023 ) [4] => Array ( [title] => Recycling of tectonic plates a key driver of Earth?s oxygen budget [link] => https://moustachebrothers.com/recycling-of-tectonic-plates-a-key-driver-of-earths-oxygen-budget/ [dc] => Array ( [creator] => Tony Grantly ) [pubdate] => Wed, 01 Dec 2021 00:13:35 +0000 [category] => Health And SciencebudgetdriverEarthskeyoxygenplatesRecyclingTectonic [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8246 [description] => Journal Reference: Yuxiang Zhang, Esteban Gazel, Glenn A. Gaetani, Frieder Klein. Serpentinite-derived slab fluids control the oxidation state of the subarc mantle. Science Advances, 2021; 7 (48) DOI: 10.1126/sciadv.abj2515 ?This cycle is a really a big deal,? said Esteban Gazel, associate professor of earth and atmospheric sciences in Cornell?s College of Engineering, and co-lead author ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>

Journal Reference:

 1. Yuxiang Zhang, Esteban Gazel, Glenn A. Gaetani, Frieder Klein. Serpentinite-derived slab fluids control the oxidation state of the subarc mantle. Science Advances, 2021; 7 (48) DOI: 10.1126/sciadv.abj2515

?This cycle is a really a big deal,? said Esteban Gazel, associate professor of earth and atmospheric sciences in Cornell?s College of Engineering, and co-lead author on the study. ?In the end, we?re talking about the budget of oxygen on the planet and how that gets balanced through processes like subduction.?

Earth is constantly recycling its life-giving supply of water and oxygen as tectonic plates sink, or subduct, deep into the planet. Elements are carried down as one piece of the planet?s crust slips below another, and resurface through the resulting volcanoes.

It?s a critical process, but how, exactly, subduction recycles oxygen and allows it to interact with other elements has always been a topic of debate among geoscientists.

The new finding was published Nov. 26 in Science Advances and changes how geoscientists understand the underlying process of Earth?s geochemical cycle. The reason geoscientists had, until now, failed to make this discovery was because of something the COVID-19 pandemic had provided Gazel ? time to look at massive amounts of data.

Using volcanoes to probe the deep Earth, past studies have examined oxygen levels in the Earth?s mantle ? the magma-filled layer directly under the crust ? for clues. Some geoscientists have pointed to increased oxidation below volcanic arcs, where the hydrated oceanic lithosphere sinks into the mantle. A leading theory had been that ocean water delivering hydrogen into the mantle was influencing its oxidation state, but the new study found that oxygen is entering the mantle in fluids derived from ?heated and pressurized? serpentinite rocks.

Below the sea floor, the process of serpentinization creates rocks that trap highly oxidizing fluids inside, and these serpentinites eventually get subducted back into the mantle.

?Eventually, those serpentinite juices are going to be squeezed from the slab,? said Gazel, who is also a faculty fellow at the Cornell Atkinson Center for Sustainability. ?Depending on the angle and the thermal conditions of the subducting slab, those fluids are released and they oxidize the mantle below volcanoes.?

With travel restrictions and his laboratory under construction, Gazel and his colleague Yuxiang Zhang from the Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences spent time in 2020 carefully analyzing every existing dataset for single arcs and their lava compositions. Adding to the analysis were serpentinization expert Frieder Klein and chemical thermodynamics expert Glenn Gaetani, both scientists from the Woods Hole Oceanographic Institution.

?We were looking at the correlation with different processes,? Gazel said. ?For instance, there were some regional datasets that correlated the thickness of the crust with oxidation, but it just didn?t make sense once we made our study global.?

Once enough datasets had been combined, certain correlations were eliminated while the correlation between serpentinization related fluids and oxidization became evident. Specifically, the subduction system?s thermodynamic conditions and geometry proved to control the dehydration of serpentine and the oxidation state of the mantle, with steeper, colder subduction zones providing more oxidization.

The research was supported by the National Science Foundation.

We want to thank the writer of this article for this amazing material

Recycling of tectonic plates a key driver of Earth?s oxygen budget

) [summary] => Journal Reference: Yuxiang Zhang, Esteban Gazel, Glenn A. Gaetani, Frieder Klein. Serpentinite-derived slab fluids control the oxidation state of the subarc mantle. Science Advances, 2021; 7 (48) DOI: 10.1126/sciadv.abj2515 ?This cycle is a really a big deal,? said Esteban Gazel, associate professor of earth and atmospheric sciences in Cornell?s College of Engineering, and co-lead author ... Read more [atom_content] =>

Journal Reference:

 1. Yuxiang Zhang, Esteban Gazel, Glenn A. Gaetani, Frieder Klein. Serpentinite-derived slab fluids control the oxidation state of the subarc mantle. Science Advances, 2021; 7 (48) DOI: 10.1126/sciadv.abj2515

?This cycle is a really a big deal,? said Esteban Gazel, associate professor of earth and atmospheric sciences in Cornell?s College of Engineering, and co-lead author on the study. ?In the end, we?re talking about the budget of oxygen on the planet and how that gets balanced through processes like subduction.?

Earth is constantly recycling its life-giving supply of water and oxygen as tectonic plates sink, or subduct, deep into the planet. Elements are carried down as one piece of the planet?s crust slips below another, and resurface through the resulting volcanoes.

It?s a critical process, but how, exactly, subduction recycles oxygen and allows it to interact with other elements has always been a topic of debate among geoscientists.

The new finding was published Nov. 26 in Science Advances and changes how geoscientists understand the underlying process of Earth?s geochemical cycle. The reason geoscientists had, until now, failed to make this discovery was because of something the COVID-19 pandemic had provided Gazel ? time to look at massive amounts of data.

Using volcanoes to probe the deep Earth, past studies have examined oxygen levels in the Earth?s mantle ? the magma-filled layer directly under the crust ? for clues. Some geoscientists have pointed to increased oxidation below volcanic arcs, where the hydrated oceanic lithosphere sinks into the mantle. A leading theory had been that ocean water delivering hydrogen into the mantle was influencing its oxidation state, but the new study found that oxygen is entering the mantle in fluids derived from ?heated and pressurized? serpentinite rocks.

Below the sea floor, the process of serpentinization creates rocks that trap highly oxidizing fluids inside, and these serpentinites eventually get subducted back into the mantle.

?Eventually, those serpentinite juices are going to be squeezed from the slab,? said Gazel, who is also a faculty fellow at the Cornell Atkinson Center for Sustainability. ?Depending on the angle and the thermal conditions of the subducting slab, those fluids are released and they oxidize the mantle below volcanoes.?

With travel restrictions and his laboratory under construction, Gazel and his colleague Yuxiang Zhang from the Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences spent time in 2020 carefully analyzing every existing dataset for single arcs and their lava compositions. Adding to the analysis were serpentinization expert Frieder Klein and chemical thermodynamics expert Glenn Gaetani, both scientists from the Woods Hole Oceanographic Institution.

?We were looking at the correlation with different processes,? Gazel said. ?For instance, there were some regional datasets that correlated the thickness of the crust with oxidation, but it just didn?t make sense once we made our study global.?

Once enough datasets had been combined, certain correlations were eliminated while the correlation between serpentinization related fluids and oxidization became evident. Specifically, the subduction system?s thermodynamic conditions and geometry proved to control the dehydration of serpentine and the oxidation state of the mantle, with steeper, colder subduction zones providing more oxidization.

The research was supported by the National Science Foundation.

We want to thank the writer of this article for this amazing material

Recycling of tectonic plates a key driver of Earth?s oxygen budget

[date_timestamp] => 1638317615 ) [5] => Array ( [title] => Bruno, from the Top 10 to Italseven: four goals to beat Colorno [link] => https://moustachebrothers.com/bruno-from-the-top-10-to-italseven-four-goals-to-beat-colorno/ [dc] => Array ( [creator] => Lance Kind ) [pubdate] => Wed, 01 Dec 2021 00:12:40 +0000 [category] => RugbybeatBrunoColornogoalsItalseven [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8240 [description] => 27 years old, three quarters winger, he has been playing with the Lyons Piacenza for 7 years: “I’ve found another home here”. The presentation last weekend was applause “How did I toast the victory? With a can of Coke Zero. I’m a teetotaler, I’m the one my teammates send to refuel after the race. I ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>

27 years old, three quarters winger, he has been playing with the Lyons Piacenza for 7 years: “I’ve found another home here”. The presentation last weekend was applause

“How did I toast the victory? With a can of Coke Zero. I’m a teetotaler, I’m the one my teammates send to refuel after the race. I did it even after the Lyons’ victory on Saturday over Colorno”.

Astemio

?

Lorenzo Maria Bruno, trocar ala, 27 years old, in studying 7 exams from the degree in motor science, is an atypical rugby player. But only for not having pints of beer after matches. For the rest he is a 100% rugby man, with an increasingly rare feature. Be a flag of your club. “I’m from Rome – he says – I started playing at the age of 5 in the Lazio youth academies, of which my grandfather Antonio Nori was also president. The coach of the nursery called me” Blondo “, for the color of my hair, a nickname that I remained stuck on him. When I left the club at the age of twenty to come to Piacenza it was hard. But here I found another home and I have not moved. Not even when we relegated to Serie A and I had offers for stay in Excellency. This is the seventh consecutive season here “.

Four goals

?

The Roman Bruno thus became the “leader lion” (the captain) and in the recovery shift of the Peroni Top 10 signed two companies. A personal one: four goals, like the Fijian former blue Samuela Vunisa in Calvisano. Another team: the 41-31 success in the ?derby of revelations? against Colorno, at the end of a crackling match, with balls played from all over the field, crowned by 10 goals: 6 of the winners, 4 of the losers. “I had never scored four goals in a game in the Top 10 – confesses” Blondo “- maybe I had made them in Serie A, three for sure, but that’s another thing. One goal was born from an interception, two from movements to bring the ball out, another with advances to the foot. I have only finalized them with speed. In rugby the wing is the litmus test for the quality of team play. to say that there have been good collective attack movements. The team prepares the return, the winger puts the icing on it. So I thank all my teammates “.

Revelation

?

A performance that launches i Lyons in the duel with Colorno for the title of the revelation team of the championship. The two rivals are 4 points apart. Both beat a big one, respectively Rovigo and Calvisano. The Piacentini won the first direct match. “If Gesi had not scored the goal that took away the bonus point and gave it to them, the gap points would be only 2 (20-18 instead of 21-17) – explains Bruno – revelation team or no, the Lyons weren’t in the playoffs after beating the Italian champions of Rovigo, just as they weren’t relegated after losing to Mogliano. The goal is to improve the record of 6 victories last season, we are 4 later 8 days. In addition we would like to take away some other satisfaction with the big teams. We will prepare the best for Saturday’s match to try against Calvisano “.

Light blue

?

Also on a personal level Bruno is pursuing a goal: “Last year I scored 7 goals, this year I am already at 5, I want to do better”. He also continues to rock the blue jersey: “In 2014 with Italy under 20 I scored in the 29-26 with which we beat Argentina in the World Cup.Italseven and I hope that we too will make more efforts to develop this Olympic discipline “.

Results recoveries: Sitav Lyons-Hbs Colorno 41-31; Lazio-Transvecta Calvisano 10-38; Mogliano-FemiCz Rovigo 6-27

Ranking: Petrarca 37 points; Valorugby * 27; Calvisano 24; Colorno, Rovigo * 21; Lyons 17; Fiamme Oro * 16, Viadana 14; Mogliano * 10; Lazio 4. * One less match

Next round: Matchday 9, Saturday 4 December: Lyons-Calvisano, Fiamme Oro-Mogliano, Viadana-Rovigo, Petrarca-Lazio. Sunday 5th postponement on Raisport Valorugby-Colorno.

We want to thank the author of this article for this incredible content

Bruno, from the Top 10 to Italseven: four goals to beat Colorno

) [summary] => 27 years old, three quarters winger, he has been playing with the Lyons Piacenza for 7 years: “I’ve found another home here”. The presentation last weekend was applause “How did I toast the victory? With a can of Coke Zero. I’m a teetotaler, I’m the one my teammates send to refuel after the race. I ... Read more [atom_content] =>

27 years old, three quarters winger, he has been playing with the Lyons Piacenza for 7 years: “I’ve found another home here”. The presentation last weekend was applause

“How did I toast the victory? With a can of Coke Zero. I’m a teetotaler, I’m the one my teammates send to refuel after the race. I did it even after the Lyons’ victory on Saturday over Colorno”.

Astemio

?

Lorenzo Maria Bruno, trocar ala, 27 years old, in studying 7 exams from the degree in motor science, is an atypical rugby player. But only for not having pints of beer after matches. For the rest he is a 100% rugby man, with an increasingly rare feature. Be a flag of your club. “I’m from Rome – he says – I started playing at the age of 5 in the Lazio youth academies, of which my grandfather Antonio Nori was also president. The coach of the nursery called me” Blondo “, for the color of my hair, a nickname that I remained stuck on him. When I left the club at the age of twenty to come to Piacenza it was hard. But here I found another home and I have not moved. Not even when we relegated to Serie A and I had offers for stay in Excellency. This is the seventh consecutive season here “.

Four goals

?

The Roman Bruno thus became the “leader lion” (the captain) and in the recovery shift of the Peroni Top 10 signed two companies. A personal one: four goals, like the Fijian former blue Samuela Vunisa in Calvisano. Another team: the 41-31 success in the ?derby of revelations? against Colorno, at the end of a crackling match, with balls played from all over the field, crowned by 10 goals: 6 of the winners, 4 of the losers. “I had never scored four goals in a game in the Top 10 – confesses” Blondo “- maybe I had made them in Serie A, three for sure, but that’s another thing. One goal was born from an interception, two from movements to bring the ball out, another with advances to the foot. I have only finalized them with speed. In rugby the wing is the litmus test for the quality of team play. to say that there have been good collective attack movements. The team prepares the return, the winger puts the icing on it. So I thank all my teammates “.

Revelation

?

A performance that launches i Lyons in the duel with Colorno for the title of the revelation team of the championship. The two rivals are 4 points apart. Both beat a big one, respectively Rovigo and Calvisano. The Piacentini won the first direct match. “If Gesi had not scored the goal that took away the bonus point and gave it to them, the gap points would be only 2 (20-18 instead of 21-17) – explains Bruno – revelation team or no, the Lyons weren’t in the playoffs after beating the Italian champions of Rovigo, just as they weren’t relegated after losing to Mogliano. The goal is to improve the record of 6 victories last season, we are 4 later 8 days. In addition we would like to take away some other satisfaction with the big teams. We will prepare the best for Saturday’s match to try against Calvisano “.

Light blue

?

Also on a personal level Bruno is pursuing a goal: “Last year I scored 7 goals, this year I am already at 5, I want to do better”. He also continues to rock the blue jersey: “In 2014 with Italy under 20 I scored in the 29-26 with which we beat Argentina in the World Cup.Italseven and I hope that we too will make more efforts to develop this Olympic discipline “.

Results recoveries: Sitav Lyons-Hbs Colorno 41-31; Lazio-Transvecta Calvisano 10-38; Mogliano-FemiCz Rovigo 6-27

Ranking: Petrarca 37 points; Valorugby * 27; Calvisano 24; Colorno, Rovigo * 21; Lyons 17; Fiamme Oro * 16, Viadana 14; Mogliano * 10; Lazio 4. * One less match

Next round: Matchday 9, Saturday 4 December: Lyons-Calvisano, Fiamme Oro-Mogliano, Viadana-Rovigo, Petrarca-Lazio. Sunday 5th postponement on Raisport Valorugby-Colorno.

We want to thank the author of this article for this incredible content

Bruno, from the Top 10 to Italseven: four goals to beat Colorno

[date_timestamp] => 1638317560 ) [6] => Array ( [title] => Milan ready to host the qualifying tournament: here are the criteria to fly to Tokyo 2020 [link] => https://moustachebrothers.com/milan-ready-to-host-the-qualifying-tournament-here-are-the-criteria-to-fly-to-tokyo-2020/ [dc] => Array ( [creator] => Tim Hall ) [pubdate] => Tue, 30 Nov 2021 23:02:13 +0000 [category] => TaekwondocriteriaflyHostMilanqualifyingreadyTokyotournament [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8234 [description] => From 17 to 19 April the Lombard capital will be transformed into the European capital of taekwondo: the competition will deliver the last passes for the Olympics. Italy in full swing after the qualifications of Dell’Aquila and Bossolo by ranking There are 97 days to go until the European Qualification Tournament 2020, the continental Olympic ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>

From 17 to 19 April the Lombard capital will be transformed into the European capital of taekwondo: the competition will deliver the last passes for the Olympics. Italy in full swing after the qualifications of Dell’Aquila and Bossolo by ranking

There are 97 days to go until the European Qualification Tournament 2020, the continental Olympic qualification tournament that will take place in Miano from 17 to 19 April. The appointment, which takes place every four years and which will see athletes compete to gain access to the Tokyo 2020 Olympics, will be staged at the Allianz Cloud where the Lombard capital will make its debut on the international taekwondo scene. The choice of Italy for this European appointment is the umpteenth testimony of how much the blue movement has conquered an important consideration on a world level over the years. There are two Azzurri already qualified by right in Tokyo: Vito Dell’Aquila and Antonino Bossolo have in fact snatched the passes through the ranking for the Olympic and Paralympic Games respectively. For all the others, however, the Milan event will represent the last chance to access the Cinque Cerchi exhibition. But let’s find out in order what are the qualification criteria and the steps towards Japan.

NUMBERS

?

128 athletes will take part in Tokyo 2020, divided equally into 64 men and 64 women. Japan, as host country, will have 4 Olympic cards, 2 men and 2 women, while another 4 will be awarded by invitation. Each nation can qualify a maximum of 8 athletes, one for each weight category. The minimum age limit is 17 years. As for the Paralympic Games, instead, 72 athletes will take part, 36 men and 36 women, and also in this case cards will be assigned to Japanese athletes and cards by invitation.

CRITERIA

?

The qualification regulation provides as a first criterion the ranking of the world ranking, already officially closed: the best 5 in each category have in fact completed the first 40 passes for Tokyo 2020. Among these also Vito Dell’Aquila and Antonino Bossolo, who closed 2019 respectively in third place of -58 kg and in fifth place of -61 kg of the Paralympic category K44. Another 8 Olympic cards will be officially assigned to the winners of the Grand Slam Series: in this case, if they were among those already qualified, the ticket would pass to the sixth place in the ranking.

QUALIFICATION TOURNAMENT

?

For all the excluded, however, there is still a possibility. The continental qualification tournaments will allow 72 athletes, 36 men and 36 women, to access the Games: the two best placed in each category for Africa (Rabat, February 22/24), America (Heredia, March 10/12), Asia (Wuxi, 10/12 April), Europe (Milan 17/19 April) and the winner of each category for Oceania (Gold Coast, 29 February). As for the Paralympics, only the athlete who will get on the first step of the podium will qualify. Each nation will be able to bring up to 4 athletes, 2 men and 2 women, to the continental qualifications, provided that they have not already qualified athletes by ranking. A full house is expected in Milan at the Allianz Cloud for an unprecedented event: on 17 and 18 April we will see taekwondo on stage, while on 19 the parataekwondo.

TOKYO 2020

?

Once the list of participants is complete, in Tokyo we will see 8 new Olympic Champions shine, as many as the weight categories in the competition. Men will compete in -58kg, -68kg, -80kg, +80kg, while women will compete in -49kg, -57kg, -67kg and +67kg.

We would love to give thanks to the writer of this article for this remarkable material

Milan ready to host the qualifying tournament: here are the criteria to fly to Tokyo 2020

) [summary] => From 17 to 19 April the Lombard capital will be transformed into the European capital of taekwondo: the competition will deliver the last passes for the Olympics. Italy in full swing after the qualifications of Dell’Aquila and Bossolo by ranking There are 97 days to go until the European Qualification Tournament 2020, the continental Olympic ... Read more [atom_content] =>

From 17 to 19 April the Lombard capital will be transformed into the European capital of taekwondo: the competition will deliver the last passes for the Olympics. Italy in full swing after the qualifications of Dell’Aquila and Bossolo by ranking

There are 97 days to go until the European Qualification Tournament 2020, the continental Olympic qualification tournament that will take place in Miano from 17 to 19 April. The appointment, which takes place every four years and which will see athletes compete to gain access to the Tokyo 2020 Olympics, will be staged at the Allianz Cloud where the Lombard capital will make its debut on the international taekwondo scene. The choice of Italy for this European appointment is the umpteenth testimony of how much the blue movement has conquered an important consideration on a world level over the years. There are two Azzurri already qualified by right in Tokyo: Vito Dell’Aquila and Antonino Bossolo have in fact snatched the passes through the ranking for the Olympic and Paralympic Games respectively. For all the others, however, the Milan event will represent the last chance to access the Cinque Cerchi exhibition. But let’s find out in order what are the qualification criteria and the steps towards Japan.

NUMBERS

?

128 athletes will take part in Tokyo 2020, divided equally into 64 men and 64 women. Japan, as host country, will have 4 Olympic cards, 2 men and 2 women, while another 4 will be awarded by invitation. Each nation can qualify a maximum of 8 athletes, one for each weight category. The minimum age limit is 17 years. As for the Paralympic Games, instead, 72 athletes will take part, 36 men and 36 women, and also in this case cards will be assigned to Japanese athletes and cards by invitation.

CRITERIA

?

The qualification regulation provides as a first criterion the ranking of the world ranking, already officially closed: the best 5 in each category have in fact completed the first 40 passes for Tokyo 2020. Among these also Vito Dell’Aquila and Antonino Bossolo, who closed 2019 respectively in third place of -58 kg and in fifth place of -61 kg of the Paralympic category K44. Another 8 Olympic cards will be officially assigned to the winners of the Grand Slam Series: in this case, if they were among those already qualified, the ticket would pass to the sixth place in the ranking.

QUALIFICATION TOURNAMENT

?

For all the excluded, however, there is still a possibility. The continental qualification tournaments will allow 72 athletes, 36 men and 36 women, to access the Games: the two best placed in each category for Africa (Rabat, February 22/24), America (Heredia, March 10/12), Asia (Wuxi, 10/12 April), Europe (Milan 17/19 April) and the winner of each category for Oceania (Gold Coast, 29 February). As for the Paralympics, only the athlete who will get on the first step of the podium will qualify. Each nation will be able to bring up to 4 athletes, 2 men and 2 women, to the continental qualifications, provided that they have not already qualified athletes by ranking. A full house is expected in Milan at the Allianz Cloud for an unprecedented event: on 17 and 18 April we will see taekwondo on stage, while on 19 the parataekwondo.

TOKYO 2020

?

Once the list of participants is complete, in Tokyo we will see 8 new Olympic Champions shine, as many as the weight categories in the competition. Men will compete in -58kg, -68kg, -80kg, +80kg, while women will compete in -49kg, -57kg, -67kg and +67kg.

We would love to give thanks to the writer of this article for this remarkable material

Milan ready to host the qualifying tournament: here are the criteria to fly to Tokyo 2020

[date_timestamp] => 1638313333 ) [7] => Array ( [title] => Peeking into a chrysalis, videos reveal growth of butterfly wing scales [link] => https://moustachebrothers.com/peeking-into-a-chrysalis-videos-reveal-growth-of-butterfly-wing-scales/ [dc] => Array ( [creator] => Tony Grantly ) [pubdate] => Tue, 30 Nov 2021 22:54:23 +0000 [category] => Health And SciencebutterflychrysalisgrowthPeekingrevealscalesvideoswing [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8229 [description] => Journal Reference: Anthony D. McDougal, Sungsam Kang, Zahid Yaqoob, Peter T. C. So, Mathias Kolle. In vivo visualization of butterfly scale cell morphogenesis in Vanessa cardui. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021; 118 (49): e2112009118 DOI: 10.1073/pnas.2112009118 Now, MIT engineers have captured the intricate choreography of butterfly scales forming during metamorphosis. The team ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>

Journal Reference:

 1. Anthony D. McDougal, Sungsam Kang, Zahid Yaqoob, Peter T. C. So, Mathias Kolle. In vivo visualization of butterfly scale cell morphogenesis in Vanessa cardui. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021; 118 (49): e2112009118 DOI: 10.1073/pnas.2112009118

Now, MIT engineers have captured the intricate choreography of butterfly scales forming during metamorphosis. The team has for the first time continuously observed the wing scales growing and assembling as a developing butterfly transforms inside its chrysalis.

With some minor surgery and a clever imaging approach, the researchers were able to watch wing scales form in specimens of Vanessa cardui, commonly known as the Painted Lady butterfly. They observed that, as a wing forms, cells on its surface line up in orderly rows as they grow. These cells quickly differentiate into alternating ?cover? and ?ground? scales, producing an overlapping shingle-like pattern. As they reach their full size, the scales sprout thin ridges along their length ? tiny corrugated features that control the insect?s color and help it to shed rain and moisture.

The team?s study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, offers the most detailed look yet at the budding architecture of butterfly scales. The new visualizations also could serve as a blueprint for designing new functional materials, such as iridescent windows and waterproof textiles.

?Butterfly wings control many of their attributes by precisely forming the structural architecture of their wing scales,? says lead author Anthony McDougal, a research assistant in MIT?s Department of Mechanical Engineering. ?This strategy might be used, for example, to give both color and self-cleaning properties to automobiles and buildings. Now we can learn from butterflies? structural control of these complex, micro-nanostructured materials.?

McDougal?s co-authors at MIT include postdoc Sungsam Kang, research scientist Zahid Yaqoob, professor of mechanical engineering and biological engineering Peter So, and associate professor of mechanical engineering Mathias Kolle.

A firefly field

The cross-section of a butterfly?s wing reveals an intricate scaffold of scales and ribs whose structure and arrangement varies from species to species. These microscopic features act as tiny reflectors, bouncing light around to give a butterfly its color and shine. The ridges on a wing?s scales serve as miniature rain gutters and radiators, funneling moisture and heat to keep the insect cool and dry.

Researchers have tried to replicate the optical and structural properties of butterfly wings to design new solar cells and optical sensors, rain- and heat-resistant surfaces, and even paper currency patterned with iridescent encryptions to discourage counterfeiting. Knowing what processes butterflies harness to grow their scales could help to further direct this kind of bioinspired technology development.

Currently, what?s known about scale formation is based on still images of developing and mature butterfly wings.

?Previous studies provide compelling snapshots at select stages of development; unfortunately, they don?t reveal the continuous timeline and sequence of what happens as scale structures grow,? Kolle says. ?We needed to see more to start understanding it better.?

In their new study, he and his colleagues looked to continuously observe how scales grow and assemble in a living, morphing butterfly. They chose to study specimens of Vanessa cardui, as the butterfly?s wings have features that are common across most lepidopteran species.

The team raised Painted Lady caterpillars in individual containers. Once each caterpillar encased itself in a chrysalis, indicating the beginning of its metamorphosis, the researchers carefully cut into the paper-thin material and peeled away a small square of cuticle, or covering of the developing wing, exposing the scales growing underneath. They then used a bioadhesive to stick a transparent coverslip over the opening, creating a window through which they could watch as the butterfly and its scales continued to form.

To visualize this transformation, Kolle and McDougal teamed up with Kang, Yaqoob, and So ? experts in a type of imaging called speckle-correlation reflection phase microscopy. Rather than shine a wide beam of light on the wing, which could be phototoxic to the delicate cells, the team applied a ?speckle field? ? many small points of light, each shining on a specific point on the wing. The reflection of each tiny light can be measured in parallel with every other point in the field to quickly create a detailed, three-dimensional map of the wing?s structures.

?A speckled field is like thousands of fireflies that generate a field of illumination points,? So says. ?Using this method, we can isolate the light coming from different layers, and can reconstruct the information to map efficiently a structure in 3D.?

Making connections

In their visualizations of the growing butterfly wing, the team watched the formation of highly detailed features, from micrometer-sized scales to even finer, nanometer-high ridges on individual scales.

They observed that, within days, cells quickly lined up in rows, and soon after differentiated in an alternating pattern of cover scales (those overlying the wing) and ground scales (those tucked underneath). As they reached their final size, each scale grew long, thin ridges resembling tiny corrugated roofing.

?A lot of these stages were understood and seen before, but now we can stitch them all together and watch continuously what?s happening, which gives us more information on the detail of how scales form,? McDougal says.

Interestingly, the team found that ridges on scales formed in an unexpected way. Scientists had assumed these grooves were a consequence of compression: As scales grow, they were thought to squeeze in like an accordion. But the team?s visualizations showed that instead of shrinking as any material would when compressed, the scales continued to grow in size as ridges appeared on their surface. These measurements suggest another ridge-forming mechanism must be at work. The group hopes to explore this, and other processes in the developing butterfly wing, which can help to inform the design of new functional materials.

?This paper focuses on what?s on the surface of the butterfly wing,? McDougal notes. ?But underneath the surface, we can also see cells putting down roots like carrots, and sending out connections to other roots. There?s communication underneath the surface as cells organize. And on the surface, scales are forming, along with features on the scales themselves. We can visualize all of it, which is really beautiful to see.?

This research was supported, in part, by the National Science Foundation.

We would love to give thanks to the writer of this write-up for this remarkable content

Peeking into a chrysalis, videos reveal growth of butterfly wing scales

) [summary] => Journal Reference: Anthony D. McDougal, Sungsam Kang, Zahid Yaqoob, Peter T. C. So, Mathias Kolle. In vivo visualization of butterfly scale cell morphogenesis in Vanessa cardui. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021; 118 (49): e2112009118 DOI: 10.1073/pnas.2112009118 Now, MIT engineers have captured the intricate choreography of butterfly scales forming during metamorphosis. The team ... Read more [atom_content] =>

Journal Reference:

 1. Anthony D. McDougal, Sungsam Kang, Zahid Yaqoob, Peter T. C. So, Mathias Kolle. In vivo visualization of butterfly scale cell morphogenesis in Vanessa cardui. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021; 118 (49): e2112009118 DOI: 10.1073/pnas.2112009118

Now, MIT engineers have captured the intricate choreography of butterfly scales forming during metamorphosis. The team has for the first time continuously observed the wing scales growing and assembling as a developing butterfly transforms inside its chrysalis.

With some minor surgery and a clever imaging approach, the researchers were able to watch wing scales form in specimens of Vanessa cardui, commonly known as the Painted Lady butterfly. They observed that, as a wing forms, cells on its surface line up in orderly rows as they grow. These cells quickly differentiate into alternating ?cover? and ?ground? scales, producing an overlapping shingle-like pattern. As they reach their full size, the scales sprout thin ridges along their length ? tiny corrugated features that control the insect?s color and help it to shed rain and moisture.

The team?s study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, offers the most detailed look yet at the budding architecture of butterfly scales. The new visualizations also could serve as a blueprint for designing new functional materials, such as iridescent windows and waterproof textiles.

?Butterfly wings control many of their attributes by precisely forming the structural architecture of their wing scales,? says lead author Anthony McDougal, a research assistant in MIT?s Department of Mechanical Engineering. ?This strategy might be used, for example, to give both color and self-cleaning properties to automobiles and buildings. Now we can learn from butterflies? structural control of these complex, micro-nanostructured materials.?

McDougal?s co-authors at MIT include postdoc Sungsam Kang, research scientist Zahid Yaqoob, professor of mechanical engineering and biological engineering Peter So, and associate professor of mechanical engineering Mathias Kolle.

A firefly field

The cross-section of a butterfly?s wing reveals an intricate scaffold of scales and ribs whose structure and arrangement varies from species to species. These microscopic features act as tiny reflectors, bouncing light around to give a butterfly its color and shine. The ridges on a wing?s scales serve as miniature rain gutters and radiators, funneling moisture and heat to keep the insect cool and dry.

Researchers have tried to replicate the optical and structural properties of butterfly wings to design new solar cells and optical sensors, rain- and heat-resistant surfaces, and even paper currency patterned with iridescent encryptions to discourage counterfeiting. Knowing what processes butterflies harness to grow their scales could help to further direct this kind of bioinspired technology development.

Currently, what?s known about scale formation is based on still images of developing and mature butterfly wings.

?Previous studies provide compelling snapshots at select stages of development; unfortunately, they don?t reveal the continuous timeline and sequence of what happens as scale structures grow,? Kolle says. ?We needed to see more to start understanding it better.?

In their new study, he and his colleagues looked to continuously observe how scales grow and assemble in a living, morphing butterfly. They chose to study specimens of Vanessa cardui, as the butterfly?s wings have features that are common across most lepidopteran species.

The team raised Painted Lady caterpillars in individual containers. Once each caterpillar encased itself in a chrysalis, indicating the beginning of its metamorphosis, the researchers carefully cut into the paper-thin material and peeled away a small square of cuticle, or covering of the developing wing, exposing the scales growing underneath. They then used a bioadhesive to stick a transparent coverslip over the opening, creating a window through which they could watch as the butterfly and its scales continued to form.

To visualize this transformation, Kolle and McDougal teamed up with Kang, Yaqoob, and So ? experts in a type of imaging called speckle-correlation reflection phase microscopy. Rather than shine a wide beam of light on the wing, which could be phototoxic to the delicate cells, the team applied a ?speckle field? ? many small points of light, each shining on a specific point on the wing. The reflection of each tiny light can be measured in parallel with every other point in the field to quickly create a detailed, three-dimensional map of the wing?s structures.

?A speckled field is like thousands of fireflies that generate a field of illumination points,? So says. ?Using this method, we can isolate the light coming from different layers, and can reconstruct the information to map efficiently a structure in 3D.?

Making connections

In their visualizations of the growing butterfly wing, the team watched the formation of highly detailed features, from micrometer-sized scales to even finer, nanometer-high ridges on individual scales.

They observed that, within days, cells quickly lined up in rows, and soon after differentiated in an alternating pattern of cover scales (those overlying the wing) and ground scales (those tucked underneath). As they reached their final size, each scale grew long, thin ridges resembling tiny corrugated roofing.

?A lot of these stages were understood and seen before, but now we can stitch them all together and watch continuously what?s happening, which gives us more information on the detail of how scales form,? McDougal says.

Interestingly, the team found that ridges on scales formed in an unexpected way. Scientists had assumed these grooves were a consequence of compression: As scales grow, they were thought to squeeze in like an accordion. But the team?s visualizations showed that instead of shrinking as any material would when compressed, the scales continued to grow in size as ridges appeared on their surface. These measurements suggest another ridge-forming mechanism must be at work. The group hopes to explore this, and other processes in the developing butterfly wing, which can help to inform the design of new functional materials.

?This paper focuses on what?s on the surface of the butterfly wing,? McDougal notes. ?But underneath the surface, we can also see cells putting down roots like carrots, and sending out connections to other roots. There?s communication underneath the surface as cells organize. And on the surface, scales are forming, along with features on the scales themselves. We can visualize all of it, which is really beautiful to see.?

This research was supported, in part, by the National Science Foundation.

We would love to give thanks to the writer of this write-up for this remarkable content

Peeking into a chrysalis, videos reveal growth of butterfly wing scales

[date_timestamp] => 1638312863 ) [8] => Array ( [title] => Zaytsev: ?I work hard, Zeman style, to get back to the top? [link] => https://moustachebrothers.com/zaytsev-i-work-hard-zeman-style-to-get-back-to-the-top/ [dc] => Array ( [creator] => Sally Scully ) [pubdate] => Tue, 30 Nov 2021 22:08:34 +0000 [category] => VolleyBallhardStyleZaytsevZeman [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8223 [description] => The opposite of Civitanova makes the cards for the championships: ?Eyes on Porro, Michieletto, Rinaldi and Stefani. The national team? I have already spoken with De Giorgi. Now I have to get back in shape “ Davide Romani October 8 – Milano “I’m a third of the way through my rehabilitation and in a few ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>

The opposite of Civitanova makes the cards for the championships: ?Eyes on Porro, Michieletto, Rinaldi and Stefani. The national team? I have already spoken with De Giorgi. Now I have to get back in shape “

Davide Romani

“I’m a third of the way through my rehabilitation and in a few days a check-up of the 45th day is scheduled at Villa Stuart to see if we can start doing something more dynamic, including jumps”. Ivan Zaytsev is looking forward to recovering from the right knee injury that forced him to undergo surgery after the Tokyo Games. Intervention on 25 August: the blue bomber is now working to return to the top in view of the challenges that Lube Civitanova, his “new-old” team, is ready to face.

How is rehabilitation going after surgery?

“On average I work 6-7 a day to get back to 100%. Muscle and aerobic work with even the steps, Zeman style”.

Tomorrow the season opens in Padua with 1a day, but she will not be on the field in the first few weeks. What championship do you expect?

“It will be a high-level Super League. Many teams have equipped themselves, many have renewed themselves. I think it will be one of the best championships ever. The Italian Super League is confirmed as the strongest in the world”.

The most dangerous rival?

“In Italy you cannot afford to lower the level of attention with anyone because you risk losing even against the last in the standings. Of course, Perugia, Modena, even Piacenza have strengthened a lot”.

What could be the reveal team?

“Vibo did very well last year and this year, with the completely new squad, it could repeat itself. And then Monza, which already reached the semifinals in 2021”.

How will you feel your closeness to the team during this “leave of absence”?

“I will try to stay in contact with my teammates as much as possible. Encouraging them from outside, making my presence felt”.

Waiting for a return: will the times be respected?

“Before the surgery there was talk of 90 days. We’ll see.”

If Ivan Zaytsev were a talent scout on which young Super League would you bet?

“The Azzurri of the under 21 have really amused me. It was nice to see them on the pitch. Porro will have the opportunity to show off as a setter in Milan, Stefani will play the second opposite in Taranto and will be able to grow further, Michieletto has already blossomed while Rinaldi in Cisterna will be able to carve out important spaces. Finally Catania in Piacenza starts from second free, but who knows … “.

There was the draw for the World Cup that will be played in Russia …

“We will travel a lot but we will present ourselves with a strong team”.

Did you speak to De Giorgi about his future in the national team?

“We spoke before the European Championship with the idea of ??resenting when I have recovered. If you call me, I’m ready”.

How was it to return to the world of Lube Civitanova?

“Fantastic. From the preparer Merazzi, to the storekeeper. I’m back home”.

And with the new teammates?

“I’ve played with almost everyone. The news for me are Lucarelli and Simon. Robertlandy is fantastic. Both on and off the pitch. Humanly he’s a special person.”

We would like to say thanks to the writer of this post for this outstanding web content

Zaytsev: “I work hard, Zeman style, to get back to the top”

) [summary] => The opposite of Civitanova makes the cards for the championships: ?Eyes on Porro, Michieletto, Rinaldi and Stefani. The national team? I have already spoken with De Giorgi. Now I have to get back in shape “ Davide Romani October 8 – Milano “I’m a third of the way through my rehabilitation and in a few ... Read more [atom_content] =>

The opposite of Civitanova makes the cards for the championships: ?Eyes on Porro, Michieletto, Rinaldi and Stefani. The national team? I have already spoken with De Giorgi. Now I have to get back in shape “

Davide Romani

“I’m a third of the way through my rehabilitation and in a few days a check-up of the 45th day is scheduled at Villa Stuart to see if we can start doing something more dynamic, including jumps”. Ivan Zaytsev is looking forward to recovering from the right knee injury that forced him to undergo surgery after the Tokyo Games. Intervention on 25 August: the blue bomber is now working to return to the top in view of the challenges that Lube Civitanova, his “new-old” team, is ready to face.

How is rehabilitation going after surgery?

“On average I work 6-7 a day to get back to 100%. Muscle and aerobic work with even the steps, Zeman style”.

Tomorrow the season opens in Padua with 1a day, but she will not be on the field in the first few weeks. What championship do you expect?

“It will be a high-level Super League. Many teams have equipped themselves, many have renewed themselves. I think it will be one of the best championships ever. The Italian Super League is confirmed as the strongest in the world”.

The most dangerous rival?

“In Italy you cannot afford to lower the level of attention with anyone because you risk losing even against the last in the standings. Of course, Perugia, Modena, even Piacenza have strengthened a lot”.

What could be the reveal team?

“Vibo did very well last year and this year, with the completely new squad, it could repeat itself. And then Monza, which already reached the semifinals in 2021”.

How will you feel your closeness to the team during this “leave of absence”?

“I will try to stay in contact with my teammates as much as possible. Encouraging them from outside, making my presence felt”.

Waiting for a return: will the times be respected?

“Before the surgery there was talk of 90 days. We’ll see.”

If Ivan Zaytsev were a talent scout on which young Super League would you bet?

“The Azzurri of the under 21 have really amused me. It was nice to see them on the pitch. Porro will have the opportunity to show off as a setter in Milan, Stefani will play the second opposite in Taranto and will be able to grow further, Michieletto has already blossomed while Rinaldi in Cisterna will be able to carve out important spaces. Finally Catania in Piacenza starts from second free, but who knows … “.

There was the draw for the World Cup that will be played in Russia …

“We will travel a lot but we will present ourselves with a strong team”.

Did you speak to De Giorgi about his future in the national team?

“We spoke before the European Championship with the idea of ??resenting when I have recovered. If you call me, I’m ready”.

How was it to return to the world of Lube Civitanova?

“Fantastic. From the preparer Merazzi, to the storekeeper. I’m back home”.

And with the new teammates?

“I’ve played with almost everyone. The news for me are Lucarelli and Simon. Robertlandy is fantastic. Both on and off the pitch. Humanly he’s a special person.”

We would like to say thanks to the writer of this post for this outstanding web content

Zaytsev: “I work hard, Zeman style, to get back to the top”

[date_timestamp] => 1638310114 ) [9] => Array ( [title] => Potential of demand response in reducing CO2 emissions [link] => https://moustachebrothers.com/potential-of-demand-response-in-reducing-co2-emissions/ [dc] => Array ( [creator] => Tony Grantly ) [pubdate] => Tue, 30 Nov 2021 21:37:30 +0000 [category] => Health And ScienceCO2demandemissionsPotentialReducingresponse [guid] => https://moustachebrothers.com/?p=8218 [description] => Journal Reference: Keon Baek, Eunjung Lee, Jinho Kim. Resident Behavior Detection Model for Environment Responsive Demand Response. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021; 12 (5): 3980 DOI: 10.1109/TSG.2021.3074955 Electrical grids are almost always over-dimensioned to meet short surges in energy demand. Put simply, power stations need to have an excess number of generators only to ... Read more [content] => Array ( [encoded] =>

Journal Reference:

 1. Keon Baek, Eunjung Lee, Jinho Kim. Resident Behavior Detection Model for Environment Responsive Demand Response. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021; 12 (5): 3980 DOI: 10.1109/TSG.2021.3074955

Electrical grids are almost always over-dimensioned to meet short surges in energy demand. Put simply, power stations need to have an excess number of generators only to be able to provide electricity during peak hours. This mismatch between power supply and demand and the inefficient operation of power stations lead to higher carbon dioxide (CO2) emissions. Moreover, distributed energy resources such as rooftop solar panels, which are becoming popular, only increases the supply-demand mismatch.

Fortunately, communication technologies have unlocked a clever strategy to address this problem: demand response (DR) programs. In this scheme, users are incentivized to use less electricity during peak hours by reducing the electricity price outside of projected peak hours and informing consumers about the prices in advance. Furthermore, they can be integrated with the management of distributed energy resources to take load off the grid whenever necessary.

However, few studies have focused on estimating the potential benefits of DR programs using real-world user behavior data. To this end, a team of scientists from the Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) in Korea have developed a novel artificial intelligence (AI)-based approach that analyzes and extracts the behavior of grid users in terms of energy consumption per household. In their paper, which was published in IEEE Transactions on Smart Grid in September 2021, the authors describe a data-driven framework that estimates the optimal DR management for each household, taking into account user appliances and behavior patterns as well as the predicted generation of energy from distributed sources.

The researchers tested their model through simulations using data from the real world. ?In our simulations, we considered and quantified the level of user discomfort related to the dynamics of home appliances in each household and then used it to estimate the optimal DR potential,? explains Prof. Jinho Kim, who headed the study. The team also calculated the potential contributions of DR programs in terms of reduction in CO2 emissions and the cost of managing coal-powered generators.

Overall, this study showcases how AI can be leveraged to improve our electricity consumption, realizing both lower prices and a smaller carbon footprint. ?Our results show that big data-based analysis can be used to convert information about household energy demand into large-scale integrated resources,? highlights Prof. Kim. ?We believe this technology can be further expanded to improve the efficiency and coupling of other sectors, including water, heat, gas, and electric vehicles sectors.?

We would like to say thanks to the author of this article for this awesome content

Potential of demand response in reducing CO2 emissions

) [summary] => Journal Reference: Keon Baek, Eunjung Lee, Jinho Kim. Resident Behavior Detection Model for Environment Responsive Demand Response. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021; 12 (5): 3980 DOI: 10.1109/TSG.2021.3074955 Electrical grids are almost always over-dimensioned to meet short surges in energy demand. Put simply, power stations need to have an excess number of generators only to ... Read more [atom_content] =>

Journal Reference:

 1. Keon Baek, Eunjung Lee, Jinho Kim. Resident Behavior Detection Model for Environment Responsive Demand Response. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021; 12 (5): 3980 DOI: 10.1109/TSG.2021.3074955

Electrical grids are almost always over-dimensioned to meet short surges in energy demand. Put simply, power stations need to have an excess number of generators only to be able to provide electricity during peak hours. This mismatch between power supply and demand and the inefficient operation of power stations lead to higher carbon dioxide (CO2) emissions. Moreover, distributed energy resources such as rooftop solar panels, which are becoming popular, only increases the supply-demand mismatch.

Fortunately, communication technologies have unlocked a clever strategy to address this problem: demand response (DR) programs. In this scheme, users are incentivized to use less electricity during peak hours by reducing the electricity price outside of projected peak hours and informing consumers about the prices in advance. Furthermore, they can be integrated with the management of distributed energy resources to take load off the grid whenever necessary.

However, few studies have focused on estimating the potential benefits of DR programs using real-world user behavior data. To this end, a team of scientists from the Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) in Korea have developed a novel artificial intelligence (AI)-based approach that analyzes and extracts the behavior of grid users in terms of energy consumption per household. In their paper, which was published in IEEE Transactions on Smart Grid in September 2021, the authors describe a data-driven framework that estimates the optimal DR management for each household, taking into account user appliances and behavior patterns as well as the predicted generation of energy from distributed sources.

The researchers tested their model through simulations using data from the real world. ?In our simulations, we considered and quantified the level of user discomfort related to the dynamics of home appliances in each household and then used it to estimate the optimal DR potential,? explains Prof. Jinho Kim, who headed the study. The team also calculated the potential contributions of DR programs in terms of reduction in CO2 emissions and the cost of managing coal-powered generators.

Overall, this study showcases how AI can be leveraged to improve our electricity consumption, realizing both lower prices and a smaller carbon footprint. ?Our results show that big data-based analysis can be used to convert information about household energy demand into large-scale integrated resources,? highlights Prof. Kim. ?We believe this technology can be further expanded to improve the efficiency and coupling of other sectors, including water, heat, gas, and electric vehicles sectors.?

We would like to say thanks to the author of this article for this awesome content

Potential of demand response in reducing CO2 emissions

[date_timestamp] => 1638308250 ) ) [channel] => Array ( [title] => Moustache Brothers [link] => https://moustachebrothers.com [lastbuilddate] => Wed, 01 Dec 2021 02:24:19 +0000 [language] => en-US [sy] => Array ( [updateperiod] => hourly [updatefrequency] => 1 ) [generator] => https://wordpress.org/?v=5.8.2 [tagline] => ) [textinput] => Array ( ) [image] => Array ( ) [feed_type] => RSS [feed_version] => 2.0 [encoding] => ISO-8859-1 [_source_encoding] => [ERROR] => [WARNING] => [_CONTENT_CONSTRUCTS] => Array ( [0] => content [1] => summary [2] => info [3] => title [4] => tagline [5] => copyright ) [_KNOWN_ENCODINGS] => Array ( [0] => UTF-8 [1] => US-ASCII [2] => ISO-8859-1 ) [stack] => Array ( ) [inchannel] => [initem] => [incontent] => [intextinput] => [inimage] => [current_namespace] => [last_modified] => Wed, 01 Dec 2021 02:24:19 GMT [etag] => "05c68fe6e484c16abca52c8343d688ce-gzip" )